TIN HOẠT ĐỘNG
PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
 • Công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2017  (22/06/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Trong 06 tháng đầu năm 2017 các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả sau: đã ban hành 62 kế hoạch và nhiều văn bản về công tác PCTN như: Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về PCTN, quyết định thanh tra trách nhiệm, báo cáo thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập, việc tặng quà và nộp lại quà tặng, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; tổ chức 02 lớp, 464 cuộc, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, với 16.915 người tham dự; thực hiện đưa tin, tuyên truyền trên chuyên trang phòng, chống tham nhũng của tỉnh, đài phát thanh ở các địa phương và “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị.

 • Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng  (15/06/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 13/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

 • Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại An Giang  (14/01/2016)

  Ngày 20-7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

TIN HOẠT ĐỘNG
 • Kết quả công tác phòng chống tham nhũng tháng 5/2017 trên địa bàn An Giang  (09/06/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Trong thời gian qua, việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) được các cấp, các ngành luôn duy trì hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến về những văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ như về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác PCTN; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ước Liên hiệp quốc về PCTN; chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi… .

 • Chợ Mới hội nghị triển khai Chỉ thị 15, kết luận 10 của Trung ương  (06/06/2017)

  (Cổng TTÐT An Giang) - Sáng ngày 6/6/2017, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 15, Kết luận số10 của Trung ương và thông tin nhanh về nội dung hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng cho trên 100 đại biểu là cán bộ chủ chốt trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Huyện ủy Chủ trì hội nghị.

 • Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo kết luận thanh tra tại An Giang  (14/01/2016)

  Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai gắn với thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.