PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • Nâng cao chất lượng xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm
  19/05/2021 | 02:41
  Từ năm 2013-2020, Tòa án nhân dân tối cao tăng cường công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật, trao đổi nghiệp vụ với các Tòa án, cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải quyết án tham nhũng.
 • Tích cực hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lần thứ 3 năm 2020-2021”
  05/04/2021 | 02:31
  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Tiếp nối thành công của những năm trước, Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ ba, năm 2020 – 2021” (Giải Báo chí) với mục đích lựa chọn để trao giải cho những tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa; Có nội dung và hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
 • Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
  18/03/2021 | 10:44
  (Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thông tư số 01/2021/TT-TTCP, ngày 11/3/2021 do Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, theo đó, Thông tư quy định quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra và trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân. Một số quy tắc ứng xử cụ thể là:
 • Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước
  25/03/2020 | 04:55
  (Cổng TTĐT AG)- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn mới, đặc biệt là từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Đây được xem là chế định mới sẽ có tác động trực tiếp đến khu vực ngoài nhà nước, làm thay đổi quan điểm cho rằng phòng, chống tham nhũng chỉ đặt ra trong khu vực nhà nước.
 • Quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng
  25/03/2020 | 04:06
  (Cổng TTĐT AG)- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã thay đổi cụm từ “xử lý người có hành vi tham nhũng” bằng cụm từ “xử lý tham nhũng” nhằm mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm cả việc xử lý người tham nhũng, xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đây là nội dung quan trọng, cơ bản nhất của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng và hoàn thiện các chế định về xử lý tham nhũng.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm và phòng ngừa tham nhũng
  15/06/2017 | 02:23
  (Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 23/5/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 85-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • An Giang: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
  14/01/2016 | 09:44
  UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân” năm 2015, nhằm triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra của Đề án; phấn đấu hoàn thành 90% mục tiêu và 100% nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, duy trì và phát huy kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã đạt được thời gian qua.
 • <
 • 1
 • >
VĂN BẢN