VĂN BẢN

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Tải về

Số: 09/KH-STTTT

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Sở Thông tin và Truyền thông

Tải

Số: 02/QCPH-STP-CAT-TANDT-VKSNDT

Quy chế phối hợp trong công tác trưng cầu giám định tư pháp giải quyết các vụ án vụ việc về tham nhũng kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang

Sở Tư pháp Công an tỉnh Tòa án nhân dân tỉnh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Tải

895/QĐ-UBND

Về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

UBND tỉnh An Giang

Tải

487/UBND-NC

Về việc thực hiện chương trình công tác năm 2018 của ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

 

UBND tỉnh An Giang

Tải

82/2017/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo

Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang

Tải

66/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

UBND tỉnh An Giang

Tải

1666/CT-UBND

CHỈ THỊ Về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng  trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Tải

2996QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Tải

48/2005/QH11

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quốc Hội

Tải

55/2005/QH11

Luật Phòng, chống tham nhũng

Quốc Hội

Tải