VĂN BẢN

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Tải về

107/2006/NĐ-CP

Nghị định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Chính Phủ

Tải

98/2006/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tải

120/2006/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

Chính Phủ

Tải

37/2007/NĐ-CP

Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập

Chính Phủ

Tải

47/2007/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 47/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Chính Phủ

Tải

64/2007/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức

Chính Phủ

Tải

103/2007/NĐ-CP

Nghị định Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chính Phủ

Tải

129/2007/QĐ-TTg

Quyết định Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

Chính Phủ

Tải

01/2007/QH12

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 8 năm 2007

Quốc Hội

Tải

20/2007/CT-TTg

Chỉ thị về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Chính Phủ

Tải