Số văn bản

01/2007/QH12

Trích yếu nội dung

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 8 năm 2007

Ngày ký

Aug 4, 2007

Cơ quan ban ngành

Quốc Hội

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN