Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 27/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 bằng hình thức trực tuyến.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương và Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu An Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng và Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Rạng chủ trì Hội nghị 

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng với chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.979 đảng viên (trong đó có 73.329 cấp ủy viên); kết luận có 1.769 tổ chức đảng, 6.796 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng, 9.246 đảng viên (có 5.187 cấp ủy viên các cấp); kết luận có 2.315 tổ chức đảng và 7.395 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức đảng và 3.052 đảng viên. Nội dung kiểm tra tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực, những nơi có vấn đề nổi cộm, phức tạp, dư luận quan tâm, dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác cán bộ, quy chế làm việc, việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và quy định những điều đảng viên không được làm... 

UBKT các các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 34.039 tổ chức đảng; kiểm tra 2.135 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh. UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 16.635 tổ chức đảng, qua kiểm tra đã kịp thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giúp cấp ủy, UBKT cấp dưới nâng cao nhận thức, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp.
  

Đại biểu tham dự tại điểm cầu An Giang

Việc giám sát cấp ủy, tổ chức đảng đều gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Nội dung giám sát tiếp tục tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương; xây dựng ban hành các thể chế, cơ chế, chính sách; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kê khai tài sản, thu nhập... Thông qua giám sát đã góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức, cơ sở đảng.

Cấp ủy các cấp đã giải quyết tố cáo đối với 08 tổ chức đảng 225 đảng viên, qua giải quyết đã xác định 04 tổ chức đảng và 46 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng và 37 đảng viên. UBKT các cấp nhận được 25.401 đơn thư tố cáo, phản ánh của tổ chức đảng, đảng viên; đã giải quyết 46 đơn tố cáo tổ chức đảng và 1.297 đơn tố cáo đảng viên. UBKT các cấp giải quyết tố cáo 36 tổ chức đảng, 1.034 đảng viên.
Cấp ủy và UBKT các cấp thường xuyên quan tâm kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, chuyên môn, sở trường công tác. Ban Bí thư đã ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương làm cơ sở để thực hiện mô hình UBKT thống nhất trong toàn ngành.

Bên cạnh những thành tích và kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những tồn tại, hạn chế là: Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nội dung kiểm tra, giám sát còn chung chung. Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để quyết định kiểm tra ở một số UBKT thực hiện chưa hiệu quả, không kịp thời. Công tác giám sát chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT một số địa phương, đơn vị vẫn còn hình thức, chất lượng còn hạn chế, chưa phản ánh đúng thực tế. Ở một số địa phương, đơn vị, công tác ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai tiếp nhận, kiểm tra tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền còn hạn chế. 

Tại Hội nghị, các đồng chí là Thường trực và lãnh đạo UBKT các tỉnh ủy, ban cán sự đảng các cơ quan, ban, ngành Trung ương tham gia thảo luận; tập trung phân tích các kết quả đạt được và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Trong đó, nhấn mạnh nhiệm vụ về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; UBKT các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024; tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những giải pháp cũng như kết quả tích cực mà cấp ủy, UBKT các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần kịp thời khắc phục trong thời gian tới... Đồng chí đề nghị UBKT Trung ương tiếp tục tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chỉ thị, quy định, kết luận về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; không ngừng phát huy năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu; sự đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng... Cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gắn với Kết luận 01 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Đẩy mạnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Chú trọng sắp xếp, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng…./.

Nguyễn Lam