VĂN BẢN

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Tải về

số: 358 /KH-UBND

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang

Tải

Báo cáo số:282/BC-UBND

Báo cáo Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2024

Uỷ ban nhân dân tỉnh

Tải

596/BC-UBND

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Tải

31/BC-TTT

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2022

Thanh tra tỉnh

Tải

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP

Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Thanh tra Chính phủ

Tải

Thông tư số 07/2021/TT-TTCP

Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ

Tải

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Thanh tra Chính phủ

Tải

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP

Quy định quy trình tiếp công dân

Thanh tra Chính phủ

Tải

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP

Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương

Thanh tra Chính phủ

Tải

Thông tư số 02/2021/TT-TTCP

Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

Thanh tra Chính phủ

Tải