Số văn bản

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP

Trích yếu nội dung

Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Ngày ký

Oct 1, 2021

Cơ quan ban ngành

Thanh tra Chính phủ

Tài Liệu đính kèm:


Các văn bản khác
VĂN BẢN