Số văn bản

Thông tư số 02/2021/TT-TTCP

Trích yếu nội dung

Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

Ngày ký

Mar 22, 2021

Cơ quan ban ngành

Thanh tra Chính phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác