VĂN BẢN

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Tải về

157/2007/NĐ-CP

Nghị định quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

Chính Phủ

Tải

158/2007/NĐ-CP

Nghị định quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chính Phủ

Tải

2442/2007/TT-TTCP

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Thanh tra Chính phủ

Tải

2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

Thông Tư Liên Tịch quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao - Tòa án Nhân dân Tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an

Tải

19/2008/NĐ-CP

Nghị định Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Chính Phủ

Tải

01/2008/TTLT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Tải

85/2008/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản,thu nhập theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Chính Phủ

Tải

470/QĐ-TTg

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Chính Phủ

Tải

21/NQ-CP

Nghị quyết Ban hành Chiến lược quốc gia phòng , chống tham nhũng đến năm 2020

Chính Phủ

Tải

Công ước

Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng

Đại Hội đồng LHQ

Tải