VĂN BẢN

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Tải về

487/UBND-NC

Về việc thực hiện chương trình công tác năm 2018 của ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

 

UBND tỉnh An Giang

Tải

82/2017/QĐ-UBND

Về việc bãi bỏ Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo

Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang

Tải

66/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

UBND tỉnh An Giang

Tải

1666/CT-UBND

CHỈ THỊ Về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng  trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Tải

2996QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Tải

48/2005/QH11

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quốc Hội

Tải

55/2005/QH11

Luật Phòng, chống tham nhũng

Quốc Hội

Tải

30/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Chính phủ

Tải

30/2006/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện luật phòng, chống tham nhũng

Chính Phủ

Tải

84/2006/NĐ-CP

Nghị định quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chính Phủ

Tải