VĂN BẢN

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Tải về

2442/2007/TT-TTCP

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Thanh tra Chính phủ

Tải

2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

Thông Tư Liên Tịch quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao - Tòa án Nhân dân Tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an

Tải

19/2008/NĐ-CP

Nghị định Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Chính Phủ

Tải

01/2008/TTLT-BNV-BTC

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính

Tải

85/2008/QĐ-TTg

Quyết định về việc ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản,thu nhập theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Chính Phủ

Tải

470/QĐ-TTg

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Chính Phủ

Tải

21/NQ-CP

Nghị quyết Ban hành Chiến lược quốc gia phòng , chống tham nhũng đến năm 2020

Chính Phủ

Tải

Công ước

Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng

Đại Hội đồng LHQ

Tải

5681/KH-BKH

Kế hoạch Thực hiện giai đoạn 1 chiến lược phòng, chống tham nhũng (từ nay đến năm 2011) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải

137/2009/QĐ-TTg

Quết định Phê duyệt đề án đưa nội dung Phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Thủ tướng Chính phủ

Tải


VĂN BẢN