VĂN BẢN

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Tải về

582/QĐ-UBND

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

Tải

457/KH-UBND

Kế hoạch về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

UBND tỉnh An Giang

Tải

10/CT-TTg

Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Thủ tướng Chính phủ

Tải

số:1485/QĐ-UBND

Quyết định số:1485/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh An Giang 

UBND tỉnh An Giang

Tải

1484/QĐ-UBND

Tờ trình Số:1230/TTr-CAT-PV01 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh An Giang

Quyết định số: 1484/QĐ-UBNDVề việc thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh An Giang 

UBND tỉnh An Giang

Tải

TCBC ky hop 26-27

Thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 26 và 27 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tải

Số: 09/KH-STTTT

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Sở Thông tin và Truyền thông

Tải

Số: 02/QCPH-STP-CAT-TANDT-VKSNDT

Quy chế phối hợp trong công tác trưng cầu giám định tư pháp giải quyết các vụ án vụ việc về tham nhũng kinh tế trên địa bàn tỉnh An Giang

Sở Tư pháp Công an tỉnh Tòa án nhân dân tỉnh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Tải

895/QĐ-UBND

Về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

UBND tỉnh An Giang

Tải

487/UBND-NC

Về việc thực hiện chương trình công tác năm 2018 của ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

 

UBND tỉnh An Giang

Tải


VĂN BẢN