VĂN BẢN

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Tải về

137/2009/QĐ-TTg

Quết định Phê duyệt đề án đưa nội dung Phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng

Thủ tướng Chính phủ

Tải

445/QĐ-TTg

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện công ước của LHQ Quốc tế về chống tham nhũng 

Thủ tướng Chính phủ

Tải

Luật số 02/2011/QH13

Luật Khiếu nại

Quốc Hội

Tải

Luật số 03/2011/QH13

Luật Tố cáo

Quốc Hội

Tải

05/2011/TT-TTCP

Thông tư Quy định về Phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra

Thanh tra Chính phủ

Tải

14/CT-TTg

Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tải

Luật số 07/2012/QH13

Luật Phòng, Chống rửa tiền

Quốc Hội

Tải

Luật số 27/2012/QH13

Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Phòng, Chống tham nhũng

Quốc Hội

Tải

30/CT-TTg

Chỉ thị về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thủ tướng Chính phủ

Tải

82/NQ-CP

Nghị quyết về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của BCH TW Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, BCH TW Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012-2016

Chính Phủ

Tải


VĂN BẢN