Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm và phòng ngừa tham nhũng
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 23/5/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định 85-QĐ/TW về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Quy định này nhằm mục đích kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản để đảm bảo việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Quy định này cũng đề cập 03 nguyên tắc của công tác kiểm tra, giám sát; trong đó có nguyên tắc: Mọi vi phạm trong việc kê khai tài sản phải được xem xét, xử lý theo quy định của Đảng và Nhà nước.   

     Theo Quy định này, khi có một trong 03 căn cứ sau đây sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản: Có kế hoạch, yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; Có kiến nghị, phản ánh, tố cáo có căn cứ về việc kê khai tài sản không trung thực; Cán bộ có dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai tài sản.

     Ngoài ra, Quy định 85-QĐ/TW cũng nêu rõ nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm: Việc kê khai tài sản, biến động tài sản hằng năm thuộc quyền sở hữu, sử dụng của cán bộ thuộc diện kiểm tra, giám sát, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên; Việc giải trình về biến động tài sản và nguồn gốc của tài sản tăng thêm. Về trình tự, thủ tục kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản được thực hiện theo quy định của Đảng.

                                                                                    Tấn Mẫm