An Giang: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế
Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Qua đó, xác định rõ trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp; tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, đội ngũ công chức và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, nhất là kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai, phong tỏa tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Song song đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; khẳng định sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng. 

Responsive image

 Cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định rõ 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: (01) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy gắn với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; (2) Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt và hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp; (03) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; (04) Kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan tiến hành tố tụng.  

Chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc triển khai thực hiện. 

                                                                Phan Xuân Quí

Nguồn noichinh.vn

VĂN BẢN