Châu Thành tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2020
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 15-01-2021, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính; Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí năm 2020.

Năm 2020, công tác CCHC trên địa bàn huyện Châu Thành đạt kết quả khá tốt. Việc triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác điều hành, chỉ đạo về CCHC tăng cường thực hiện, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính được nâng lên; thủ tục hành chính (TTHC) được cập nhật và niêm yết công khai đầy đủ phục vụ nhu cầu tra cứu của tổ chức, cá nhân. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), nhất là người đứng đầu trong thực hiện CCHC được nâng lên. Cùng với đó, các cấp, các ngành trên địa bàn huy động nguồn lực củng cố, bổ sung thiết bị thực hiện đề án chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, ngành tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thời gian. Kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn trong năm 2020,  UBND cấp huyện tiếp nhận trong năm: 33.514 hồ sơ Đã giải quyết và trả kết quả: 32.852 hồ sơ, trong đó: trả sớm hẹn 10.228  hồ sơ; trả đúng hẹn 22.624 hồ sơ; trể hạn: 0 hồ sơ....

Song song đó, trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí, năm 2020, huyện Châu Thành tổ chức 106 cuộc tuyên truyền phổ biến, quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng  với 3.075 lượt người dự. Cùng với đó, việc thực hiện các quy định về công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị được thực hiện niêm yết đầy đủ, việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập được thực hiện đúng quy định…

Phát biểu tại hội nghị ông Lê Phước Dũng - Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành. Yêu cầu các ngành các cấp các địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm vai trò người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương. Bên cạnh đó, Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính qua phương tiện thông tin đại chúng, góp phần định hướng người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công(papi), nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Bên cạnh đó, trong công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng. Song song đó, phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm. Tăng cường công tác giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các thành viên. Tiếp tục phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí trên địa bàn./.

Minh Thiện