Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tăng cường công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
Quý I/2023, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo, quán triệt kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Thông báo số 30-TB/BCĐTW, ngày 15/01/2023 về Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.

Chỉ đạo liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và công đoàn tổng công ty, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Responsive image

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (tháng 3/2023)

Quan tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về quản lý tài chính và định mức, tiêu chuẩn, các quy chế làm việc sát với thực tế, hạn chế những sơ hở phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn của tổ chức công đoàn, gắn với tăng cường kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện; thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được xác định trong Chỉ thị số 18-CT/TW về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn.

Các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn kèm theo Đề án phát động cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” với các nội dung, gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối và không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Thực hiện tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập và đối tượng phải công khai tài sản, thu nhập, đồng thời lưu trữ các bản kê khai tài sản thu nhập để theo dõi biến động tài sản theo quy định; đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm nghiêm túc; việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ được công khai theo quy định; các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đều thực hiện việc kê khai tài sản theo đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn đã tham mưu Đảng đoàn Tổng Liên đoàn xây dựng và triển khai Kế hoạch số 286/KH-TLĐ, ngày 03/02/2023 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí năm 2023; xây dựng kế hoạch công tác giám sát của Thường trực Đoàn Chủ tịch, các ban Tổng Liên đoàn năm 2023 và đã thành lập 14 đoàn giám sát tại 14 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương; Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn năm 2023 gồm 27 cuộc kiểm tra giám sát, trong đó có 15 cuộc kiểm tra, giám sát về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và 12 cuộc kiểm tra về công tác tài chính công đoàn.

Triển khai hướng dẫn các đơn vị, công đoàn các cấp tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giám sát những vụ việc, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người lao động; chú trọng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đối với các lĩnh vực dễ dẫn đến tiêu cực, tham nhũng; xem xét giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh chuyển đến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể; phát huy quyền và trách nhiệm của đoàn viên trong kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của công đoàn cơ sở; đồng thời, tăng cường công tác giám sát, theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên và người lao động.

Tuệ Minh

Nguồn noichinh.vn

DT-st

 

VĂN BẢN