Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về kiểm soát tài sản, thu nhập
Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát TS,TN của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện quy chế phối hợp của đảng trong công tác phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập ban hành kèm theo quyết định số 56 của Bộ Chính trị, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng đã chủ động tích cực triển khai nghiêm các quy định, đạt được những kết quả tích cực. Công tác kê khai tài sản thu nhập dần đi vào nền nếp và đạt được những kết quả khả quan.

 Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2023, trong kỳ đã có 60.458 người kê khai lần đầu; 545.535 người đã kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; 44.015 người đã kê khai tài sản, thu nhập bổ sung; 161.928 người kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ; 655.299 người đã được công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 với 13.093 người; trong đó 2.664 người có sai sót về kê khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời hạn so với quy định…; 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.

Bên cạnh kết quả đạt được, qua công tác quản lý nhà nước và qua theo dõi tình hình thực tế tại địa phương cũng như Trung ương, cho thấy, công tác kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai hay quá trình kiểm tra, xác minh tài sản thu nhập đối với các đối tượng kê khai nên ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả chung của việc kiểm soát tài sản thu nhập. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, vai trò  của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW, Quy định số 85-QĐ/TW, Quyết định số 56-QĐ/TW, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt các chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập, trong đó nâng cao nhận thức, phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trong việc kê khai tài sản, thu nhập. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đối với những cơ quan, đơn vị cá nhân vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập.
                                                                           

Mạnh Hùng

Nguồn noichinh.vn
DT-st