Đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong giai đoạn hiện nay
1. Những luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đảng và nhà nước ta

Luận điệu 1: Đấu tranh PCTNTC, xử lý cán bộ đảng viên sai phạm chỉ là trò “đánh trống” “khua chiêng” nhằm “che mắt thế gian”, thực chất là “đấu đá, thanh trừng nội bộ”, “tranh giành quyền lực”, “thanh trừng phe cánh”, vì lợi ích của một bộ phận cán bộ “chóp bu” trong hệ thống chính trị.

Những kẻ phản động, thù địch luôn tìm ra mọi lý lẽ để bẻ lái các thông tin theo ý muốn của chúng. Khi chúng ta chưa đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng hoặc đã làm nhưng kết quả bước đầu chưa rõ nét, còn hạn chế thì các thế lực thù địch, phần tử xấu cho rằng đấu tranh PCTNTC, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm chỉ là mị dân, “hô khẩu hiệu”, thiếu triệt để, trò “đánh trống”, “khua chiêng” nhằm “che mắt thế gian”. Đến khi những vụ án, vụ việc tham nhũng bị phát hiện, xử lý quyết liệt thì chúng cho rằng, các vụ án, vụ việc được phát hiện, xử lý này chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”, là những vụ án, vụ việc không thể che đậy được nữa; mục đích nhằm xoa dịu bức xúc, bất bình nhất thời của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội. Và sở dĩ không phát hiện, xử lý được “phần chìm của tảng băng” là do Đảng không muốn chống tham nhũng đến cùng; có sự bao che, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng của các cơ quan chức năng.
 

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin về Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Khi Đảng và Nhà nước ta thể hiện quyết tâm chính trị, đẩy mạnh cuộc đấu tranh PCTNTC, kiên quyết xử lý hàng loạt cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thì chúng lại cho rằng, thực chất cuộc đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam hiện nay là “cuộc chiến giữa các phe phái trong nội bộ Đảng”, là “khóa mới kỷ luật khóa cũ”, là việc “chỉ mang tính nhiệm kỳ”. thậm chí, khi chúng ta nhận định một số hạn chế trong công tác PCTNTC, nhất là tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” ở một số địa phương, bộ, ngành, thì chúng tuyên truyền rằng, đây là minh chứng cho việc các bộ, ngành, địa phương còn “e dè”, mới chỉ hô khẩu hiệu, chưa thực sự quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. 

Đây là những luận điệu hết sức lạc lõng, dựng chuyện và xuyên tạc, bởi vì: Đảng và Nhà nước ta luôn coi tham nhũng như “giặc nội xâm”. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã chỉ ra rằng, nhiệm vụ chống lại nó “cũng cần kíp như đánh giặc trên mặt trận”. trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước gần 40 năm đổi mới, Đảng ta đã nhận thấy tham nhũng gây ra rất nhiều hậu quả to lớn, “trở thành vật cản lớn cho thành công của công cuộc Đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ”, làm “tổn hại thanh danh, uy tín của Đảng”(2), xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quan trọng nhất, tham nhũng “vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”(3), do đó,  Đảng ta xác định, công tác PCTNTC là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Với những nhận thức đúng đắn, sâu sắc về tham nhũng, bản chất, hậu quả của tham nhũng, tiêu cực, Đảng ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp PCTNTC “ngày càng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, với bước đi, lộ trình phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của đất nước”. 
 
Những con số về xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý hình sự trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thời gian qua đã cho thấy quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, nói đi đôi với làm của Đảng và Nhà nước ta trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh đấu tranh PCTNTC không chỉ là tuyên ngôn, “hô khẩu hiệu” mà đã trở thành quyết tâm chính trị và hành động thực tế của cả hệ thống chính trị. Chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ sai phạm, nhất là các cán bộ cấp cao như thời gian qua, điều đó cho thấy, việc này không phải nhằm “che mắt thế gian”, “đấu đá, thanh trừng nội bộ”, “tranh giành quyền lực”, mà thực chất là răn đe, ngăn ngừa để không xảy ra sai phạm, “xử một vài người để cứu muôn người”. Đảng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất trong đấu  tranh PCTNTC là vì lợi ích của Đảng, của dân tộc, của đất nước và nhân dân, không phải vì lợi ích của bất cứ cá nhân hay phe cánh nào. Chúng ta “kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, tham nhũng”(4), tăng cường công tác quản lý cán bộ(5), ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ(6), bảo đảm “có vào, có ra, có lên, có xuống”(7) trong công tác cán bộ, kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút; khẳng định rõ sự đoàn kết, quyết tâm trong việc lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. thực tế đã chứng minh, mục tiêu của chúng ta đủ lớn, sự đoàn kết và quyết tâm cao thì chúng ta mới có thể đạt được kết quả rất quan trọng, làm cho “tham nhũng từng bước được đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm” nhưng vẫn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển(8), củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân(9) và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
 
Đặc biệt, thời  gian qua, để đẩy mạnh PCTNTC, Đảng ta đã có rất nhiều thay đổi trong cách thức, biện pháp PCTNTC: Đại hội XIII của Đảng đã xác định không chỉ đấu tranh PCTN, lãng phí, mà còn gắn PCTN với phòng, chống tiêu cực. Đến ngày 16/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 32-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về PCTNTC; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTNTC; tập trung chống tham nhũng không chỉ trong khu vực nhà nước mà còn mở rộng ra cả khu vực ngoài nhà nước; chú trọng thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; tăng cường kiểm soát quyền lực để PCtNtC;… Những động thái, bước đi quyết liệt này của Đảng ta chính là minh chứng hùng hồn nhất đập tan các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch nêu trên.
 
Luận điệu 2: Nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm mất “nguyên khí” quốc gia, làm “nhụt chí” sự sáng tạo, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm và làm “chậm” sự phát triển của đất nước.
 
Luận điệu này đang ngày càng được tuyên truyền mạnh mẽ, gây nhiễu và đang có nguy cơ bén rễ vào trong các tổ chức của Đảng ta, thậm chí một bộ phận cán bộ, đảng viên ý thức hệ còn non kém, thiếu bản lĩnh chính trị, không nhận thức sáng suốt và “tự diễn biến”, “tự suy thoái” cũng tin rằng, càng đấu tranh PCTNTC càng làm “nhụt chí”, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, từ lý luận cho đến thực tiễn, với những kết quả rõ nét trong PCTNTC đã chứng minh sự thật hoàn toàn ngược lại.
 
Đẩy mạnh đấu tranh PCTNTC và xây dựng, làm trong  sạch Đảng và bộ máy nhà nước là chủ trương, chính sách hoàn toàn đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, được ví như cuộc cách mạng dọn sạch “cỏ dại”, thành phần “ung nhọt” của Đảng. Đây là cuộc đấu tranh tất yếu, khách quan, có được sự đồng tình, ủng hộ, vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Chúng ta cũng nhận ra rằng, con đường chúng ta kiên định đang đi sẽ trải qua vô vàn khó khăn, thách thức và gặp phải sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Những thông tin, luận điệu xuyên tạc nêu trên đã làm hoang mang dư luận, làm nhiều cán bộ, đảng viên bị nhiễu loạn, thậm chí đồng tình và dần trở nên “nản lòng”, “chùn bước”. 
 
Tuy vậy, đây chính là con đường duy nhất, không còn cách nào khác để xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ. tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định: Đẩy mạnh PCTNTC không làm “nản lòng”, “chùn bước”, sợ sai của cán bộ, đảng viên, mà chỉ làm “chùn bước” những ai có động cơ không trong sáng, đã trót “nhúng chàm” và những  người không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm. Tổng Bí thư cũng đã thể hiện thái độ rất kiên quyết, không chấp nhận những biểu hiện, thái độ thờ ơ, nửa chừng, vô trách nhiệm: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy… Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được”, “Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”.
 
Hiện nay, Đảng ta cũng sớm nhận thấy, một vài biểu hiện “nhụt chí”, “chùn bước” là hiện tượng cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm không dám làm, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, nhất là trong việc phê duyệt, thực hiện các dự án đầu tư, đấu thầu, đấu giá có liên quan đến tiền, tài sản nhà nước, mua sắm công,… tình trạng này diễn ra ở nhiều lĩnh vực, có cả ở các cơ quan trung ương lẫn địa phương. Ở một số nơi, cán bộ, công chức còn có nhận thức “không làm thì không sai”, “đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử”. Đây chính là một biểu hiện của tiêu cực, một loại “tự diễn biến” trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên, gây nhiều hệ lụy xấu, làm cho công việc bị trì trệ, dậm chân tại chỗ, làm chậm sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ; pháp luật còn có quy định bất cập, chồng chéo; cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chưa cụ thể, rõ ràng; vì vậy, tại nhiều cuộc họp gần đây của thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đã yêu cầu phải “tập trung chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng này”. Hiện nay, nhiều địa phương đã ban hành quy định cụ thể nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, cách thức và quy trình giải quyết công việc để giải quyết tình trạng này. Thậm chí, có tỉnh ủy, thành ủy  đã ban hành Chỉ thị để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (như, TP. Đà Nẵng).
 
Luận điệu 3: Chống tham nhũng vô ích vì “tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực”; “Việt Nam phải học cách sống chung với tham nhũng, tiêu cực”; “Chống tham nhũng quá quyết liệt sẽ làm tê liệt chuỗi cung ứng đầu tư nước ngoài, giao dịch thông thường trong nước, cản trở sự phát triển của đất nước”.
 
    Tham nhũng đúng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, là hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liền với sự xuất hiện chế độ tư hữu và các thiết chế quyền lực xã hội; xảy ra ở hầu hết các quốc gia. Nhưng không vì lẽ đó mà coi tham nhũng như là một căn bệnh quái ác, không thể điều trị được và càng không thể “học cách sống chung” với tham nhũng như loạn ngôn mà các thế lực thù địch, phản động tung tin. Chính vì tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực nên Đảng và Nhà nước ta hiện nay đang đẩy mạnh kiểm soát quyền lực để PCTNTC, “nhốt” quyền lực vào trong “lồng” cơ chế, siết chặt thể chế để “không thể tham nhũng”, “không dám tham nhũng”. Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành 2 Quy định (Quy định số 131-QĐ/TW và Quy định số 132-QĐ/TW) về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Hai quy định này đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta trong kiểm soát quyền lực với nguyên tắc: Mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn; lạm dụng, lợi dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý nghiêm minh.
 
    Đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực không thể “vô ích” hoặc làm cản trở sự phát triển của đất nước được. Ngược lại, chính nhờ đẩy mạnh công tác PCTNTC, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần rất quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là chúng ta đã từng bước lấy lại, tăng cường  sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Qua gần 40 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
 
    Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(10). Khép lại năm 2023, mặc dù trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, bất thường, Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng kinh tế toàn cầu. tăng trưởng GDP cả năm khoảng 5%, giúp nền kinh tế nước ta vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 431 tỷ USD, tăng 1 bậc lên thứ 32/100 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới. Xếp hạng môi trường kinh doanh Việt Nam cũng tăng 12 bậc trên toàn cầu. Đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt được những thành tựu lịch sử; nhiều chuyển biến vượt bậc trong phát triển hệ thống đường cao tốc; xuất khẩu nông sản lập đỉnh, mở rộng thêm các thị trường mới,… Cũng chỉ tính riêng trong năm 2023, sau khi Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTNTC được thành lập trên 63 tỉnh, thành trên cả nước, ở địa phương đã khởi tố mới hơn 830 vụ án tham nhũng (tăng 02 lần so với năm 2022, tăng gấp 3 lần so với năm 2021), thể hiện rõ đây là kết quả tích cực từ chủ trương chống tham nhũng quyết liệt của Đảng ta. Do đó, chống tham nhũng đạt được “rất nhiều lợi ích” mà không phải là vô ích hay làm tê liệt nền kinh tế, chính trị đất nước như những luận điệu xuyên tạc đưa ra. 
 
    Luận điệu 4: Tham nhũng là bản chất của hệ thống chính trị Việt Nam; ở Việt Nam chỉ có một Đảng duy nhất cầm quyền thì không thể chống tham nhũng thành công.
 
    “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công vì cơ chế độc đảng lãnh đạo”. Đây là luận điệu thường xuyên mà các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu tung ra. Chúng cho rằng, ở Việt Nam khi chỉ duy nhất có Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền, quá trình lãnh đạo không có các lực lượng chính trị đối trọng để giám sát, phản biện, kiểm soát thì sẽ dẫn đến độc đoán, chuyên quyền, Đảng đứng trên pháp luật. Chúng cho rằng đây là “lỗi hệ thống”, là nguyên nhân sâu xa làm cho tình trạng tham nhũng ở Việt Nam ngày càng phổ biến, phức tạp, nghiêm trọng và trở thành “bản chất cố hữu” của chế độ; muốn chống tham nhũng thành công phải bắt đầu từ việc “sửa lỗi hệ thống”, tức là phải thực hiện đa nguyên đa đảng. 
 
    Thực ra, tham nhũng xuất hiện và tồn tại ở nhiều nước trên thế giới, dù là nước phát triển hay đang phát triển, theo chế độ tư bản chủ nghĩa hay XHCN, không phân biệt do một đảng hay nhiều đảng lãnh đạo. Liên hợp quốc đã ban hành Công ước quốc tế về chống tham nhũng, trong đó, nhiều quốc gia là thành viên tham gia đã tuân thủ và tìm ra các cách thức để PCTN hiệu quả hơn(11). Mặt khác, nghiên cứu kinh nghiệm PCTN trên thế giới cho thấy, nhiều quốc gia có một đảng cầm quyền(12) cũng quyết liệt PCtN và đạt được nhiều thành công; ngược lại, không ít quốc gia có nhiều đảng nhưng không có nghĩa là không có tham nhũng và PCtN thành công(13). Như vậy, luận điệu cho rằng, tham nhũng là sản phẩm của thể chế chính trị ở Việt Nam rõ ràng là sự quy chụp, thiếu căn cứ và vô cùng nguy hiểm, về bản chất là muốn thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
    Tóm lại, các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu nêu trên là thiếu căn cứ, mang tính chủ quan, suy diễn, nhìn nhận một cách phiến diện về tình hình tham nhũng và kết quả công tác PCtNtC ở Việt Nam. Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, những luận điệu đó đã và đang lan tỏa nhanh chóng, rộng khắp, hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là một bộ phận cán bộ, đảng viên, người dân thiếu thông tin, nhận thức còn hạn chế, ý thức cảnh giác chưa cao.
 
    Từ đó, gây tâm lý hoài nghi trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, tạo cơ hội để các thế lực thù địch xúi giục, kích động đòi thay đổi Cương lĩnh chính trị, thể chế chính trị ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện đa nguyên đa đảng. Do đó, về bản chất, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc cuộc đấu tranh PCTN ở Việt Nam là một bộ phận trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm tấn công vào nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng.
 
    2. Một số giải pháp đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng ta trong giai đoạn hiện nay
 
    Trong thời gian tới, khi cuộc đấu tranh PCTNTC mạnh hơn nữa, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; “không dừng”, “không nghỉ”, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu sẽ tìm mọi cách để lợi dụng tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước với âm mưu, thủ đoạn tinh vi hơn, cường độ quyết liệt hơn, mức độ nguy hiểm hơn. Vì vậy, để đẩy mạnh PCTNTC, bên cạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, chúng ta cần hết sức đề cao cảnh giác, nhận diện rõ và “kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu muốn lợi dụng cuộc đấu tranh PCTN để chia rẽ nội bộ, nói xấu, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ ta”(14), góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Để làm được điều đó, chúng ta cần làm tốt một số giải pháp như sau:
 
    Một là, cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính nguy hiểm, hậu quả, tác hại và những diễn biến mới về phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động khi đưa ra các thông tin, luận điệu chống phá về PCTNTC. Đây là biện pháp thiết thực đầu tiên để đấu tranh PCTNTC và bảo vệ nền tảng tư  tưởng của Đảng, bảo vệ bản chất cách mạng của Đảng, loại bỏ những nhân tố làm suy yếu bản chất cách mạng dẫn đến xa rời nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó, giúp phân biệt được đâu là thông tin thật, đâu là thông tin giả, thông tin xấu, độc hại, tạo “sức đề kháng” và “miễn dịch” trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu về tình hình tham nhũng và công tác đấu tranh PCTN; đồng thời, thấy được quyết tâm PCTNTC, những kết quả đạt được trong công tác PCTNTC của Đảng, Nhà nước thời gian qua để củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của công cuộc PCTNTC. Một khi đã hiểu, đã tin thì các luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu sẽ trở nên lạc lõng, không còn đất để sinh sôi, nảy nở. Mặt khác, phải kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý hiệu quả những đối tượng lợi dụng PCTNTC để nói sai, đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân; ngăn chặn, bóc gỡ những thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động trên các phương tiện thông tin, nhất là trên các trang mạng xã hội. 
 
    Hai là, các cơ quan chức năng trong quá trình chỉ đạo, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo quán triệt nghiêm Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền PCTNTC. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Ban tuyên giáo Trung ương, các cơ quan báo chí để cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin chính xác, khách quan về kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, kết quả xác minh, điều tra, xử lý vụ việc, vụ án, giúp định hướng dư luận và cũng thể hiện sự công khai, minh bạch của Đảng, Nhà nước trong xử lý tham nhũng. Phát huy tối đa sức mạnh của phương tiện thông tin và truyền thông để tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan chức năng phối hợp, định hướng Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, cơ quan thông tấn của Việt Nam,… định hướng dư luận qua thực hiện các chương trình, chuyên mục: “Đấu tranh với thông tin xấu, độc trên mạng xã hội”, “Đối diện”, “Nhận diện sự thật”, “Chống diễn biến hòa bình”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”,…
 
    Ba là, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bằng lý luận, lời nói hay nghị quyết mà phải bằng hành động thực tiễn, “lời nói đi đôi với việc làm”. Vậy nên, chúng ta cần tiếp tục thực hiện đấu tranh PCTNTC có hiệu quả với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, các cán bộ, đảng viên, công chức tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chỉ có kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm minh, dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, nhất là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thì chúng ta mới có căn cứ thuyết phục để hỗ trợ, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phản bác, đánh bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng PCTN để xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước ta, làm cho dân tin, dân hiểu và ủng hộ công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta. Đây là mũi tiến công sắc bén nhất trong đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật của các thế lực thù địch, phản động về công tác đấu tranh PCTNTC.
 
    Bốn là, chủ động nắm tình hình, phát hiện kịp thời các quan điểm, luận điệu tuyên truyền sai trái về công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực để phục vụ hiệu quả việc triển khai công tác đấu tranh phản bác. trong đó, cần tập trung nắm tình hình về các đối tượng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; nội dung mà các đối tượng tuyên truyền, xuyên tạc; phương thức, thủ đoạn được các đối tượng sử dụng để tuyên truyền, xuyên tạc; sự liên kết, mối quan hệ giữa các đối tượng trong nước với các đối tượng ở nước ngoài trong việc lập, duy trì hoạt động của các trang web, blog, mạng xã hội,… sử dụng để đăng tải nội dung tuyên truyền, xuyên tạc về công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Nắm chắc những vấn đề nêu trên là cơ sở, định hướng để tổ chức đấu tranh, phản bác có hiệu quả với luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc về công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Năm là, chủ động, kịp thời lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, định hướng dư luận xã hội trong đấu tranh, phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, sai trái, bịa đặt về công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung thông tin cần lan tỏa, định hướng dư luận tập trung vào sự đúng đắn trong chủ trương, quyết tâm chính trị về đấu tranh PCTNTC của Đảng, Nhà nước và nhân dân; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; vạch trần, làm rõ bản chất phi nghĩa, sai trái trong các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; những sai phạm của các đối tượng có hành vi tham nhũng, tiêu cực; kết quả xử lý của cơ quan chức năng để quần chúng nhân dân hiểu rõ,… Việc lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận cần phải được tiến hành chủ động, “đi trước một bước”, thường xuyên, liên tục và tăng cường vào thời điểm phát hiện các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động tuyên tuyền, xuyên tạc công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là thời điểm cơ quan chức năng xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Sự kịp thời, chính xác, chủ động lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội giúp tránh xảy ra tình trạng “tranh tối, tranh sáng”, “khoảng trống, độ trễ” của thông tin chính thống, không cho các đối tượng xấu có cơ hội lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu, bịa đặt. Quan tâm xây dựng đội ngũ cộng tác viên để lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, định hướng dư luận trong đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt về công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Đội ngũ cộng tác viên cần được xây dựng từ trung ương đến cơ sở, tập trung xây dựng đội ngũ cộng tác viên vào những người có uy tín, ảnh hưởng với đông đảo quần chúng (nhà khoa học, nghiên cứu đầu ngành, nhân sĩ, trí thức, cán bộ hoạt động trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, các cựu chiến binh, lão thành cách mạng,…).
 
    Sáu là, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh thông tin mạng. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn liền với sự phát triển của không gian mạng, sự tương tác và kết nối internet. Với tốc độ đường truyền nhanh, độ bao phủ rộng và chi phí thấp, các thế lực thù địch sẽ tăng cường các chiến dịch thông tin truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội để phá hoại tư tưởng chống phá cách mạng, gồm cả vấn đề tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt sai sự thật về công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Do vậy, phải làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin mạng để chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; quan tâm ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, đặc biệt là công nghệ AI trong theo dõi, ngăn ngừa, thậm chí là chủ động tấn công, loại bỏ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và các chính sách PCTNTC của Đảng và Nhà nước ta.
 
    Bảy là, cùng với tuyên truyền phản bác các luận điệu sai trái, thù địch cũng cần tuyên truyền, đấu tranh đẩy lùi, loại bỏ tư tưởng lo ngại việc đẩy mạnh PCTN sẽ “làm chậm sự phát triển”, làm “hạn chế sức sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”, “nhụt chí”, “làm cầm chừng”, “phòng thủ” trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Nếu không đấu tranh đẩy lùi nhận thức sai lệch nêu trên rất dễ dẫn đến “e dè”, “thiếu kiên quyết”, “không triệt để”, “nửa vời” trong đấu tranh PCTNTC, từ đó, dễ xuôi theo các luận điệu sai trái, thù địch và là cơ hội để các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá.
 

 

    Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở Việt Nam hiện nay được xem là vấn đề “nóng”, đã “trở thành xu thế không thể đảo ngược, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, bạn bè quốc tế ghi nhận”(1) và đây cũng là một trong những mục tiêu mà các thế lực thù địch, phản động nhắm vào để xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ, chống phá cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung và quan điểm sai trái, thù địch về đấu tranh PCTNTC nói riêng là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

    (1) Nguyễn Phú trọng: Phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTNTC giai đoạn 2012-2022 (ngày 30/6/2022).
    (2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. CTQG, H.2007, t.52, tr.190.
    (3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQGST, H.2021, t.2, tr.213.
    (4) Phát biểu của đồng chí tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng, trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về PCTN tại Cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo ngày 26/5/2020.
    (5) Ngày 08/9/2022, Bộ Chính trị đã ban hành thông báo kết luận số 20-TB/TW về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
    (6) Ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/tW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Sau đó, ngày 11/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và PCTNTC trong công tác cán bộ thay thế cho Quy định số 205-QĐ/TW.
    (7) Phát biểu của đồng chí tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, ngày 18/11/2022.
    (8) Năm 2017, hoàn thành và vượt mức 12/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, tăng trưởng GDP đạt 6,81%; năm 2018, hoàn thành và vượt mức 13/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, mức cao nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây; năm 2019, hoàn thành và vượt mức 13/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, tăng trưởng GDP đạt 7,02%, năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng GDP vượt mức 7% kể từ năm 2011;…
    (9) Theo kết quả điều tra dư luận xã hội về kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, do Viện Dư luận xã hội, Ban tuyên giáo Trung ương thực hiện trong tháng 10, 11/2018, tuyệt đại đa số ý kiến (92%) bày tỏ thái độ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác đấu tranh PCtN thời gian tới (trong đó, “rất tin tưởng” chiếm 51%, “tin tưởng có mức độ” 41%, “không tin tưởng” 04%).
    (10) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQGST, H.2021, t.1, tr.25.
    (11) Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 31/10/2003, có hiệu lực từ ngày 14/12/2005. Đã có hơn 130 quốc gia phê chuẩn, gia nhập Công ước. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký Công ước (12/2003) và được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phê chuẩn vào ngày 30/6/2009.
    (12) Điển hình như Singapore (Đảng Hành động nhân dân Singapore là chính đảng liên tục lãnh đạo đất nước Singapore gần 60 năm qua nhưng chưa hề xảy ra tham nhũng), gần đây là trung Quốc.
    (13) theo đánh giá chỉ số CPI năm 2017 của tổ chức Minh bạch quốc tế (tI), 10 quốc gia tham nhũng nhất là các quốc gia có đa đảng. Điển hình là Hàn Quốc - một quốc gia phát triển nhưng cũng xảy ra nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng; thời gian qua, có lần lượt 05 đời tổng thống Hàn Quốc bị buộc tội tham nhũng, gần đây nhất, ngày 10/7/2020 tòa án tối cao Seoul đã tuyên phạt cựu tổng thống Park Geun-he 20 năm tù giam, phạt 18 tỷ won vì tham nhũng. Nhiều nước đa đảng, thường xuyên được xếp hàng đầu thế giới về chống tham nhũng thì cũng chưa nước nào đạt được 90/100 điểm theo thang điểm của tI. Nga trong quá trình chuyển đổi từ một đảng lãnh đạo tới đa đảng cạnh tranh tự do cũng mất hàng chục năm tham nhũng hoành hành và đến năm 2019 vẫn bị xếp vào nhóm dưới của bảng xếp hạng tham nhũng - 137/180 trong bảng xếp hạng toàn cầu với 28/100 điểm, thấp hơn khá nhiều so với Việt Nam là 37/100 điểm.
    (14) Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN năm 2018.
  ThS. Bùi Thị Thu Huyền
(Ban Nội chính Trung ương)
Nguồn noichinh.vn
DT-st