An Giang: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân” năm 2015, nhằm triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra của Đề án; phấn đấu hoàn thành 90% mục tiêu và 100% nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, duy trì và phát huy kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã đạt được thời gian qua.

Responsive image
 

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về công tác phòng, chống tham nhũng

Theo đó, các nội dung tuyên truyền, phổ biến gồm: quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật tiếp công dân; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; cập nhật thông tin về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung ương và địa phương....

Các hình thức tuyên truyền, phổ biến gồm: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham  nhũng, Công ước của Liên  hợp quốc  về chống  tham  nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức. Biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tổ chức tuyên  truyền, phổ  biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hưởng ứng cuộc thi “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo chí…

Minh Tâm 
(TTCP)