Xác định thực hành, tiết kiệm chống lãng phí trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Đó là mục tiêu của Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 vừa được UBND tỉnh ban hành vào ngày 24-02.

Responsive image

Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp; tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động. 

Một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai, cụ thể trong năm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra; góp phần đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh GRDP là 7,0-7,5%, GRDP bình quân đầu người từ 60,52 - 62,03 triệu đồng/người/năm.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. 

Tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Đẩy mạnh triển khai thi hành có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; góp ý việc rà soát, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn Luật. 

Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản theo đúng quy định. 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. 

Việc thực hành, tiết kiệm chống lãng phí phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các chỉ tiêu THTK, CLP trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, phù hợp với tình hình thực tế, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định

Đồng thời, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí của UBND tỉnh giai đoạn 2021-2025; gắn với hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

HY

Nguồn: KH số 201/QĐ-UBND ngày 24/02/2023