Triển khai thực hiện năm 2023 Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực...
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 885/KH-UBND ngày 26/12/2022 về triển khai thực hiện năm 2023 Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”.

Mục đích là triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 của Đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, từng bước nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu xác định nhiệm vụ cụ thể của từng Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện trong năm 2023, để các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện hoặc lồng ghép vào nhiệm vụ năm bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả nội dung Kế hoạch.

Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phân cấp quản lý, các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã được nêu tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong năm 2023, tập trung thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước; Kiện toàn tổ chức; nâng cao đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn và trách nhiệm của các chủ thể có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước; Phát huy vai trò của xã hội trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước; Thông tin, báo cáo về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước…/.

Nguồn: Kế hoạch số 885/KH-UBND ngày 26/12/2022

Hải Nhu

VĂN BẢN