“Giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”
Chiều ngày 27/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng; Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Rạng chủ trì Hội nghị.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Rạng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tân triển khai các văn bản Trung ương: Quy định số 06-QĐ/UBKTTW, ngày 30/12/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; Đề án số 05-ĐA/UBKTTW, ngày 14/4/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng.

Responsive image

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Tấn Rạng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Responsive image

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tân triển khai các văn bản Trung ương

6 tháng đầu năm, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt kiểm tra, giám sát với hầu hết các nhiệm vụ đều tăng so với cùng kỳ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, kiểm tra tài chính thu, chi ngân sách thực hiện theo quy định; xem xét, thi hành kỷ luật và tham mưu cấp ủy thi hành kỷ luật đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và thẩm quyền. Đồng thời, tập trung khắc phục toàn bộ các vi phạm, khuyết điểm, hạn chế theo Thông báo số 265-TB/UBKTTW, ngày 13/4/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Responsive image

Đại biểu dự Hội nghị

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thể hiện tinh thần quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Qua đó, đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, xử lý và đề nghị xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, với tinh thần kỷ luật của Đảng là nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cơ bản đảm bảo nguyên tắc, đúng nhiệm vụ, quyền hạn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, thực hiện thông cáo báo chí sau các kỳ họp ủy ban kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng, có tác động tích cực nhằm cảnh báo, răn đe, giáo dục, phòng ngừa vi phạm đối với tổ chức và đảng viên, được nội bộ và Nhân dân đồng tình.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm thực hiện khá tốt công tác tổ chức, cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra, kiện toàn cơ bản đủ số lượng chức danh cán bộ theo quy định; đồng thời cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng theo điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm, cũng như tạo nguồn cán bộ định hướng phát triển lâu dài.

Các Đại biểu dự Hội nghị đã tập trung, trách nhiệm tham luận, thảo luận xoay quanh những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị liên quan đến thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thời gian qua, và thời gian tới.

Responsive image

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng ghi nhận, biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ toàn ngành Kiểm tra Đảng đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tham gia tham luận, thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

6 tháng cuối năm, với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luật của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc tuân thủ, chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan tư pháp, tố tụng; việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; quy chế làm việc; việc quản lý, sử dụng tài sản công, đất công.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng đề nghị toàn ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 nêu ra tại Hội nghị, đồng thời quan tâm một số nội dung:

Tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Phấn đấu thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra, xử lý dứt điểm đối với các đảng viên vi phạm theo các thông báo kết luận và văn bản chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo quy định và theo chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên. Nội dung tập trung vào việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc tuân thủ, chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở các cơ quan bảo vệ pháp luật; việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; quy chế làm việc; việc quản lý, sử dụng tài sản công, đất công; ... Thực hiện hoàn thành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đối với các đối tượng năm 2023.
Chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; tham mưu thực hiện luân chuyển cán bộ kiểm tra theo theo quy định.

Tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023). Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan./.

Ngọc Hân