Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 10/4/2020, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020.

Với mục đích, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong thành viên Đảng đoàn trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp góp phần xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Theo đó, những nhiệm vụ trọng tâm sẽ tập trung thực hiện đó là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đến thành viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật và lãnh đạo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh; tỷ lệ đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách.

Lãnh đạo việc quyết định chương trình và thực hiện giám sát hàng năm của Hội đồng nhân dân, trong đó ưu tiên các vấn đề mang tính chất nổi cộm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Xem xét, cho ý kiến về nội dung, nhóm vấn đề, phương thức chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân năm 2020. Trong đó, lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn đối với thủ trưởng các cơ quan tư pháp đã được pháp luật quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tăng cường công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật và theo lịch đã phân công; kịp thời xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

Duy trì thường xuyên các cuộc họp theo quy định, báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức nhân sự và bộ máy theo các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh đạo tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với chi bộ, Đảng đoàn, thành viên Đảng đoàn và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cơ quan đạo đức công vụ, thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng./.

Vũ Hùng