Ban Nội chính Trung ương: Chuẩn bị Hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 29/5/2023, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi làm việc với các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để triển khai Kế hoạch số 34-KH/BCĐTW ngày 23/5/2023 của Ban Chỉ đạo về tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Responsive image

Quang cảnh buổi làm việc

Theo Kế hoạch, Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc sau 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Responsive image

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc

Nội dung Hội nghị gồm: (1) Đánh giá tình hình, kết quả việc thành lập và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo Quy định số 67-QĐ/TW của Ban Bí thư; (2) Trao đổi, thảo luận, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; (3) Xác định các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trong thời gian tới.

Các đồng chí chủ trì Cuộc họp yêu cầu các vụ, đơn vị theo nhiệm vụ được giao, khẩn trương phân công nhiệm vụ; chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các công việc đúng tiến độ đề ra; nhất là phối hợp chuẩn bị nội dung, tài liệu Hội nghị đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

                                                                                       Đặng Phước
Nguồn noichinh.vn
DT-st

 

 

VĂN BẢN