An Giang: Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó chú trọng triển khai các biện pháp phòng ngừa, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của cấp, ngành mình. 

Responsive image

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 21

 

Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr TU ngày 23/10/2006 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; tiếp tục quán triệt Hướng dẫn của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; tập huấn kiến thức công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và huyện. 

Ban hành Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đối với 05 tổ chức đảng. Bên cạnh đó, hằng năm trong chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lồng ghép kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 18/4/2017 thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện kê khai tài sản, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. 

Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đối với 12 vụ án, vụ việc tham nhũng; đồng thời, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc đối với 12 vụ án, vụ việc; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng khác nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật và tăng cường phối hợp chặt chẽ để giải quyết vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng và thi hành phần dân sự trong các vụ án tham nhũng. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020, Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, nhằm từng bước xây dựng nền hành chính trong sạch, minh bạch, thông suốt, chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao chất lượng dịch vụ công, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng trong giải quyết thủ tục hành chính. 

  Kim Long
Nguồn noichinh.vn
DT-st

VĂN BẢN