Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang lần thứ 3
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng 22/01, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang lần thứ 3.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang lần thứ 3

Năm 2023, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang đã tích cực tham muu Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực đạt kết quả khá toàn diện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh An Giang đã xây dựng, ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Chỉ đạo, triển khai kịp thời các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương.

Đồng thời, chỉ đạo xử lý cơ bản dứt điểm các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Song song đó, đã chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra làm rõ những vụ việc dư luận xã hội quan tâm có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực đối với các cấp ủy; tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo đúng quy định, quy chế đã ban hành. Tập trung chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công, đầu tư công; quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên, khoáng sản; hoạt động đấu thầu, đấu giá...

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, để kịp thời phát hiện, đề nghị xử lý những vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm ở địa phương.

Song song đó, tiếp tục chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản đối với các vụ án, vụ việc xảy ra tại địa phương; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường nắm bắt thông tin, bám sát quy chế làm việc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công phụ trách, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị..., nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Cần kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

Mỹ Linh