Thanh tra Chính phủ: Ban hành bộ chỉ số tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giáo dục - Đào tạo
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành bộ chỉ số tiêu chí đánh giá để thí điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Responsive image
 

 Theo đó, tiêu chí đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nhóm tiêu chí này được tính theo thang điểm 20, trong đó đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo có hay không có văn bản chỉ đạo hoặc kế hoạch triển khai xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật để phòng, chống tham nhũng.

 Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tỉnh Lai Châu
   
 Đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc tiếp công dân của Bộ trưởng.
 
Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Tiêu chí này được tính 50 điểm gồm các mục: Đánh giá công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước; kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Luật PCTN 2018; kết quả cải cách hành chính; kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn; kết quả kiểm soát xung đột lợi ích; kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức;  kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021; kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021 về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
Đối với công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực GDĐT (cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư Nhà nước mà Bộ cấp phép hoạt động đào tạo) thực hiện các mục hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong các cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư Nhà nước; kết quả thanh tra, kiểm tra về xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư Nhà nước; kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch trong các cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư Nhà nước; kết quả thanh tra, kiểm tra về kiểm soát xung đột lợi ích trong các cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư; kết quả thanh tra, kiểm tra về thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư Nhà nước.
 
 Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Tiêu chí này có thang điểm 25 gồm các nội dung đánh giá việc phát hiện hành vi tham nhũng; kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, giám sát, thanh tra của bộ; kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo việc xử lý tham nhũng; kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do để xảy ra tham nhũng; kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng; số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát hiện các hành vi tham nhũng; kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN.
 
Cùng với đó là tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng gồm kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính. Tiêu chí này được chấm 5 điểm.

                                                                                                           Mạnh Hùng


Nguồn noichinh.vn
DT-st

 

VĂN BẢN