An Giang: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng quyết liệt và có hiệu quả
(Cổng TTĐT AG)- Đó là chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2020.

Responsive image

Ảnh minh họa

Ngày 19/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, nhằm tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật…

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Triển khai và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp về phòng, chống tham nhũng; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước; Lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, căn cứ Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện./.

Nguồn: KH số 64 /KH-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh
Phùng Nhung

VĂN BẢN