An Giang: Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
(Cổng TTĐT AG)- Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(PCTN-LP) đã được cụ thể bằng Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang, từ đó đã tạo sự tăng cường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kinh tế, hành pháp, tư pháp... gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Công tác PCTN-LP đã được tỉnh tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. PCTN-LP luôn gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Quy định số 101- QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Nhìn chung, việc PCTN-LP tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, rõ rệt, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí.

Song song đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác PCTN năm 2019 theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy như: Văn bản số 1110/UBND-NC ngày 10/12/2018 về thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018; Văn bản số 89/UBND-NC ngày 31/01/2019 về triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019; Kế hoạch số 78/KHUBND ngày 25/02/2019 về đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018 (Bộ Chỉ số PACA của Tổng Thanh tra Chính phủ); Văn bản số 540/UBND-NC ngày 19/6/2019 về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Văn bản số 618/UBND-NC ngày 09/7/2019 về tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 26/7/2019 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc… 

Đồng thời, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương cũng đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương mình, thường xuyên quán triệt, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp PCTN-LP theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá X) ... Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương đã tổ chức mở các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với 931 cuộc, 34.206 lượt người tham dự. Thực hiện đưa tin tuyên truyền trên chuyên trang PCTN của tỉnh, Cổng thông tin điện tử, đài phát thanh các địa phương, “Ngày pháp luật”, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị...

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu, nhất là xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.... qua đó giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN.

Đối với việc thực hiện chương trình cải cách hành chính: Các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016- 4 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 đã  góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh từng bước hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính ngày càng đơn giản hóa, giảm bớt phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức đều nâng lên, đặc biệt là việc giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở các cấp đã thể hiện tốt, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, hành chính.

Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận địa chỉ người dân; nâng cao chất lượng, mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; ban hành Đề án An Giang điện tử (Quyết định 618/QĐ-UBND ngày 22/3/2019). Thực hiện trao đổi văn bản hoàn toàn trên môi trường mạng nhằm cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi cho việc lưu trữ, trao đổi văn bản, góp phần cải cách hành chính. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần, qua đó tạo sự đồng thuận, thiện cảm của chính quyền đối với tổ chức và người dân. Hoạt động kiểm tra cải cách hành chính từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, từng bước hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm bớt văn bản hành chính.

Tiếp tục đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị (theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 24/6/2015), Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 44/STTTT-KHTC ngày 17/01/2019 yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công khai, minh bạch năm 2019, nêu rõ nội dung, danh mục tài liệu, hình thức và thời gian thực hiện việc công bố, công khai. Ngoài việc công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình, phải gửi bản mềm về địa chỉ banbientap@angiang.gov.vn để Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang thực hiện công bố, công khai và định kỳ báo cáo kết qủa thực hiện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã thực hiện công bố, công khai trên cổng thông tin điện tử các tài liệu, số liệu, nội dung thông tin ở các lĩnh vực quản lý, qua đó góp phần ngăn ngừa các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả công tác PCTN… . Ủy ban nhân dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018 theo quy định. Kết quả có 62/62 cơ quan, tổ chức, đơn vị với 1.398 đơn vị trực thuộc (đạt tỷ lệ 100%) trong tỉnh đã triển khai và báo cáo kết quả thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập. Số bản kê khai đã công khai là 11.999 bản (đạt tỷ lệ 100%) so với số bản đã kê khai (Số bản kê khai lưu giữ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị là 9.161 bản và số bản kê khai do cấp ủy quản lý là 2.838 bản).

Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong kỳ (tháng 10/2018 đến ngày 01/10/2019), đã thực hiện 28 cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng với 31 đơn vị (một số cuộc có kết hợp thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo) gắn với hoạt động hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao của đối tượng thanh tra. Qua đó, đã kiến nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều mặt hạn chế; do đó để công tác PCTN đạt kết quả tốt hơn, thời gian tới phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham những, lãng phí trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bình xét thi đua khen thưởng hàng năm gắn với kết quả PCTN-LP là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, thực thi công vụ. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính các cấp; nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số chi phí tuân phủ pháp luật (B1), góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo của dân, do dân, vì dân. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng "tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra nội bộ, tập trung đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, có nhiều dư luận quan tâm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời các vụ việc tố cáo, phản ánh của công dân có liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan điều tra với cơ quan tiến hành tố tụng trong xứ lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN-LP, nhất là vai trò kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và nhân dân về PCTN-LP; tạo điều kiện để mọi người tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí./.

Nguồn: Báo cáo số 639 /BC-UBND, ngày 14 tháng 10 năm 2019
DT

VĂN BẢN