Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 13/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

Mục đích nhằm đảm bảo thông tin được cung cấp chính xác, kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng và tạo sự đồng thuận tỏng xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các cơ quan thông tấn báo chí, trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp đối với cơ quan chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền, cơ quan báo chí, tuyên truyền; phương thức chỉ đạo, định hướng và phối hợp; việc cung cấp thông tin về phòng, chống tham nhũng như: những nội dung thông tin cung cấp và thông tin không cấp, cơ quan cung cấp thông tin và phương thức cung cấp thông tin.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Quy định số 65-QĐ/TW và Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và định kỳ 6 tháng một lần, báo cáo bằng văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện.

Bên cạnh đó, trước khi các cơ quan cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, thì báo cáo Tổ Công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Công Gion

 

VĂN BẢN