An Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng
Từ năm 2013 đến nay, tỉnh An Giang tiến hành thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 19/19 sở, ban, ngành, 11/11 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 156/156 Ủy ban nhân dân cấp xã. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong Tỉnh tiếp tục khai thác hệ thống mạng nội bộ để kịp thời trao đổi thông tin, giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng có hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử (VIC) trong quản lý hồ sơ, công việc nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Trung tâm Hành chính công của Tỉnh có chức năng làm đầu mối tập trung giải quyết và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của 19 sở, ban, ngành; có 1.660 thủ tục hành chính của 173 lĩnh vực giải quyết theo cơ chế 01 cửa liên thông được thực hiện. Đây được xem là bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các tổ chức và cá nhân. Năm 2019, các chỉ số liên quan đến năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Responsive image

An Giang nâng cao hiệu quả cải cách hành chính góp phần phòng ngừa tham nhũng

Chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, ban hành nhiều văn bản sửa đổi, bổ sung, ban hành mới liên quan quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức; quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quản lý, sử dụng thu, chi ngân sách chặt chẽ, công khai, đúng pháp luật, tiết kiệm và hiệu quả.

Đã tiến hành 161 cuộc thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng tại 186 đơn vị, phát hiện 18 trường hợp sai phạm về chế độ, định mức, tiêu chuẩn với số tiền 8.755,49 triệu đồng. Qua đó, kiến nghị thu hồi và chấn chỉnh về những hạn chế, thiếu sót.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nên công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập ở hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt và đi vào nền nếp. Hằng năm, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. 

Qua nguồn đơn tố cáo và quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 đảng viên (01 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 02 cán bộ thuộc diện đảng ủy cơ sở quản lý); Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Long Xuyên kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 trường hợp đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong đó có nội dung về việc kê khai tài sản, thu nhập. Qua đó, đã thi hành kỷ luật 02 trường hợp do có vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập và kiểm điểm rút kinh nghiệm 02 trường hợp. 

Thực hiện quy định chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc danh mục các vị trí và thời hạn định kỳ công tác, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã rà soát, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi định kỳ vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Trong kỳ báo cáo, đã thực hiện chuyển đổi 2.240 vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Kim Long

Nguồn noichinh.vn

DT-st

VĂN BẢN