An Giang: Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 9/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và văn bản pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo, yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Từng cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ.

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân và doanh nghiệp khi giải quyết công việc; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên. 

Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm. 

Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra,… bảo đảm ngăn chặn cho được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ. 

Người đứng đầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp nhà nước phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm ra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đặt biệt là các cơ quan, lực lượng thi hành pháp luật có yếu tố nhạy cảm cao trong việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong thực thi công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định; đồng thời, lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra,…/.

Nguồn: CV số: 618 /UBND-NC ngày 9/7/2019
Hải Nhu