Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại An Giang
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 13-7-2018, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) làm Trưởng Đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại địa phương.

Responsive image

Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; các đồng chí thành viên Đoàn công tác thuộc Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quốc hội và Thanh tra Chính phủ.

Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số cơ quan chức năng của tỉnh.

Quán triệt tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN nhấn mạnh, thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, các thành viên Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ về PCTN tại các địa phương và bộ, ngành Trung ương được phân công theo dõi. Đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của thành viên Ban Chỉ đạo. Ngoài ra, trong Kế hoạch năm 2019, Đoàn công tác còn có nhiệm vụ kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng. Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá khách quan những kết quả đạt được cũng như chỉ ra, giúp địa phương kịp thời phát hiện thiếu sót, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục; Đoàn công tác cũng kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo giải quyết, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc (nếu có) tại địa phương cũng như những giải pháp mang tính tổng thể để nâng cao hiệu quả công tác PCTN nói chung; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc theo Chương trình của Ban Chỉ đạo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng...

Responsive image
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại cuộc làm việc

Theo báo cáo, thời gian qua, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, trong đó có vai trò tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; sự tham gia của báo chí, cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực, tạo sự đồng thuận và khơi dậy niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia vào công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo tổ chức đảng trong các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng liên quan xây dựng các quy chế và phối hợp chặt chẽ để giải quyết vướng mắc trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự tại địa phương; các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch, trong đó chú trọng triển khai các biện pháp phòng ngừa, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; chỉ đạo các tổ chức đảng trong các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ để giải quyết vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng và thi hành án dân sự trong các vụ án tham nhũng; định kỳ sơ kết, tổng kết công tác phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, công an, kiểm sát, toà án và thi hành án dân sự...

Về kết quả công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng: Đảng bộ tỉnh An Giang hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, gồm: 11 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và 04 đảng bộ khối, ngành; 850 tổ chức cơ sở đảng với 63.630 đảng viên. Công tác tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, đúng trình tự, thời gian theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 07-02-2017 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 14-9-2017 về tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở; Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 22-5-2018 về tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ; Quyết định số 770-QĐ/TU ngày 22-5-2018 về thành lập đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018, 9.226 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng làm việc theo chức danh vị trí công tác...

Responsive image
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác PCTN của tỉnh An Giang thời gian qua; dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đầy đủ theo đúng đề cương yêu cầu của Đoàn công tác. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt hơn nữa công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; sớm có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn công tác chỉ ra...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo làm rõ thêm một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn công tác; đồng thời khẳng định tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của Đoàn công tác để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn công tác PCTN tại địa phương trong thời gian tới.

Đặng Phước
Nguồn noichinh.vn

 

 

VĂN BẢN