An Giang: Kết quả chủ yếu thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư, ngày 13/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU, theo đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 21/7/2017 để triển khai thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU. Qua triển khai thực hiện trong năm 2020, đạt được những kết quả chủ yếu:

Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 theo Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh trong việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng (PCTN) cho cơ quan báo chí, tuyên truyền. Hướng dẫn, theo dõi các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tốt Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đảm bảo thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác, chính thống. Thanh tra tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN theo Kế hoạch số 704/KH-UBND của UBND tỉnh.

Trong năm 2020 đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến với 488 cuộc, 21.137 lượt người tham dự, 1.026 tin, 152 bài viết, 78 câu chuyện, 65 chuyên mục cấp phát 4.695 tờ bướm về pháp luật PCTN bằng nhiều hình thức; đưa 55 tin bài, hình ảnh tuyên truyền trên chuyên trang PCTN của tỉnh (http://pctn.angiang.gov.vn) về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, kết quả thanh tra, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng. Đồng thời, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về PCTN như: Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,...

Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thực hiện phát sóng tuyên truyền PCTN trong các chuyên mục, tiết mục như: Bản tin 60 giây, phổ biến giáo dục pháp luật, chính sách pháp luật vào các ngày trong tuần, với thời lượng từ 15 - 20 phút/chuyên mục. Gần 1.000 tin, bài viết của cộng tác viên gửi Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo An Giang. Ngoài ra, Đài Truyền thanh huyện Tri Tôn và Tịnh Biên thực hiện tuyên truyền bằng tiếng Khmer trên địa bàn. 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa nội dung tuyên truyền PCTN vào định hướng tuyên truyền hàng tháng tại hội nghị giao ban báo chí; chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới các hoạt động phổ biến pháp luật về PCTN; xây dựng và thực hiện các chương trình, dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang trên các cơ quan báo chí địa phương để tuyên truyền về PCTN.

Sở Tư pháp phối hợp Thanh tra tỉnh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” với 11 đội thi cấp huyện; tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật mới cho 189 báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên thuộc hệ thống công đoàn về pháp luật. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tranh biếm hoạ với chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính năm 2020 cho đối tượng là họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và các trung tâm văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang xây dựng 04 tiểu phẩm phát sóng truyền hình, với thời lượng 10 phút/tiểu phẩm trên đài truyền hình của địa phương.

Thực hiện Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, cơ quan hành chính nhà nước các cấp nghiêm túc thực hiện việc cử người, niêm yết công khai thông tin người có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

Nhìn chung, các cơ quan, tổ chức, địa phương đã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 29-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 433/KH-UBND của UBND tỉnh về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Nội dung và hình thức thông tin tuyên truyền đảm bảo theo quy định, người dân được tiếp cận với nguồn thông tin tuyên truyền chính thống từ các cơ quan hành chính nhà nước. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị ý thức vai trò, trách nhiệm của mình trong chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm, pháp luật về PCTN; quan tâm xây dựng, kiện toàn và nâng chất đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, là lực lượng nồng cốt vừa tuyên truyền, vừa vận động, thuyết phục mọi người chấp hành đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước nói chung, công tác PCTN nói riêng./.

Phan Thị Cẩm Nhung

VĂN BẢN