Bộ Giao thông vận tải: Ban hành Nghị quyết tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-BCSĐ về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, xác định quan điểm, mục tiêu, đặc biệt là đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ.

Theo Nghị quyết, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khá quyết liệt, đến nay đã có nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được nâng lên; thể chế quản lý ngành Giao thông vận tải cũng như quản lý nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị (đơn vị), doanh nghiệp nhà nước thuộc, trực thuộc Bộ (doanh nghiệp) từng bước được hoàn thiện; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý và phối hợp xử lý các vi phạm trong ngành cũng như các đơn vị được thực hiện quyết liệt; một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý nghiêm minh đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quản lý nhà nước của ngành.

Responsive image

Bộ Giao thông vận tải quán triệt Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn có những tồn tại, hạn chế. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa thực hiện hết trách nhiệm; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải chưa thật đầy đủ, chặt chẽ, đồng bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong một số khâu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả chưa cao, vẫn xảy ra vụ việc vi phạm, sai phạm phải xử lý.

Để tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo những vấn đề lớn, quan trọng. Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm. Lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực là quan trọng, cấp bách; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương. Cán bộ cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các đơn vị, doanh nghiệp gương mẫu, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội và sự chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phát hiện và tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, giữ cương vị gì.

Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, đó là: (1) Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải và chỉ đạo cấp ủy, người đứng đầu trong việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (2) Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (3) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định trong lĩnh vực Giao thông vận tải; đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (4) Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ra khu vực ngoài Nhà nước. (5) Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, kiểm toán nội bộ. (6) Tăng cường công tác truyền thông, báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

                                                                                     Quỳnh Hoa
Nguồn noichinh.vn
DT-st

 

VĂN BẢN