An Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 16/1/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2023, với mục đích là tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN.

Responsive image
 

Đồng thời triển khai đồng bộ, liên tục, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực. Phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy lùi tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện công tác PCTN phải gắn với thi hành Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Công tác PCTN phải được triển khai cụ thể, đồng bộ, có trọng tâm, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đảm bảo về nội dung, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả; kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính. 

Trong thời gian tới, An Giang thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước;

Theo Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước; Lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, căn cứ Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.../.

Nguồn: Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 16/1/2023

Hải Nhu