Tăng cường công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch 04 về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) năm 2021.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTN và CCTP. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là đề cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phòng, gương mẫu của cấp ủy, chính quyền, trước hết là người đứng đầu. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về nội chính, PCTN và CCTP; nâng cao hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm bắt, kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, các vụ việc sai phạm về kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp hay báo chí phản ánh, dự luận xã hội quan tâm. Kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố hoạt động của các cơ quan nội chính, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới…/.

Minh Khôi

VĂN BẢN