An Giang tăng cường lãnh đạo và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 25-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, nhằm tăng cường lãnh đạo và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp PCTN; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN.

Đồng thời, phải xem công tác PCTN là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch là tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN, các văn bản hướng dẫn thi hành và nhất là công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện quy định về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; Tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như: Các dự án đầu tư lớn; quản lý, sử dung đất đai; quản lý tài chính - ngân sách và đầu tư, mua sắm tài sản công,... 

Tập trung kiểm tra, thanh tra, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp…

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản; xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra.

Tiếp tục xây dựng nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong công tác PCTN ở các đơn vị, địa phương. Thực hiện nhiệm vụ PCTN trong nội bộ các cơ quan có chức năng PCTN, không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ PCTN; tập trung xử lý nghiêm khắc, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc./.

Tin HY
Nguồn
KH số 276 /KH-UBND ngày 25/5/2020

VĂN BẢN