An Giang triển khai đánh giá thực trạng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 22/4/2020, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 580/TTCP-C.IV về tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục (thời kỳ từ năm 2013 đến 3/2020).

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, ngày 27/4/2020, Thanh tra tỉnh An Giang có Văn bản số 163/TTT-PCTN yêu cầu Chánh Thanh các sở, Ban Dân tộc và Chánh thanh tra các huyện, thị, thành phố quán triệt và thực hiện túc nghiêm túc yêu cầu Văn bản số 580/TTCP-C.IV của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức Ngành Thanh tra.

Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan thanh tra trong tỉnh rà soát, báo cáo đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục tại đơn vị, địa phương. Song song đó, Thanh tra tỉnh tiến hành khảo sát ý kiến về thực trạng và giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Việc tổ chức đánh giá thực trạng tình hình tham nhũng, tiêu cực trong Ngành Thanh tra nhằm thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng và phục vụ tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (năm 2013), nhất là từ đầu nhiệm kỳ (năm 2015) đến nay./.

Lý Thị Hoàng Yến