Công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2017
(Cổng TTÐT An Giang) - Trong 06 tháng đầu năm 2017 các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả sau: đã ban hành 62 kế hoạch và nhiều văn bản về công tác PCTN như: Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về PCTN, quyết định thanh tra trách nhiệm, báo cáo thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập, việc tặng quà và nộp lại quà tặng, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; tổ chức 02 lớp, 464 cuộc, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, với 16.915 người tham dự; thực hiện đưa tin, tuyên truyền trên chuyên trang phòng, chống tham nhũng của tỉnh, đài phát thanh ở các địa phương và “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị.

ua đó, đã tạo sự chuyển biến, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, tính tiên phong, gương mẫu về nhận thức, hành động cụ thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, trước hết là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCTN, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hành vi tham nhũng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đầu năm, các cơ quan, tổ chức và địa phương đã thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị; việc dự toán, quyết toán kinh phí, ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; việc kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân; việc công khai thủ tục hành chính, quy trình, biểu mẫu, hồ sơ, thời hạn giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở.

 Tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã rà soát, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Trong 06 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 53 cán bộ, công chức.
Trong công tác triển khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân có 68/68 (đạt 100%) đơn vị. Số người phải kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2016 là 11.375 người, tăng 356 người so với năm 2015 (11.019 người). Tổ chức 21 cuộc thanh tra trách nhiệm PCTN tại 35 đơn vị, đạt 47,7% so với kế hoạch (44 cuộc). Qua thanh tra, cho thấy các đơn vị thực hiện tương đối tốt công tác PCTN theo quy định. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có một số đơn vị không xây dựng các kế hoạch hàng năm về công tác PCTN, chuyển đổi vị trí công tác, tuyên truyền pháp luật về PCTN; không niêm yết công khai hoạt động tài chính, ngân sách, xây dựng một số định mức chi không đúng quy định; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng chưa đồng đều, liên tục và thiếu chiều sâu, đôi lúc mang tính hình thức. Các phương tiện truyền thông chủ yếu đưa tin về các vụ việc tham nhũng; còn các tin, bài về nêu gương điển hình và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN còn hạn chế, thời lượng thấp, không thường xuyên. Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa trở thành chuyên đề, còn lồng ghép vào với các cuộc hội họp.

 Việc tự kiểm tra đôi lúc còn là hình thức, nể nang, né tránh, vừa xử lý không nghiêm, nên chưa thúc đẩy sự phát triển thành phong trào PCTN, tiêu cực trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Việc tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng chưa mạnh dạn, quyết liệt; Một số giải pháp PCTN qua thực hiện có khó khăn, vướng mắc nhưng chậm được xem xét, điều chỉnh như thời hạn và một số vị trí công tác phải chuyển đổi; minh bạch tính trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; một số nơi thực hiện các kết luận, kiến nghị của thanh tra, kiểm toán còn chậm, chưa nghiêm; công tác phối hợp, trao đổi thông tin, báo cáo về PCTN giữa các cấp, các ngành chưa đầy đủ, kịp thời. 

Trên cơ sở đó để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017. Trong thời gian tới công tác PCTN đề ra nhiệm vụ cụ thể:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về PCTN. Đa dạng, sinh động hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về những biểu hiện, tác hại của tham nhũng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội; có phương pháp đánh giá lại hiệu quả của việc tuyên truyền để thay đổi nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện đồng bộ, đầy đủ, nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo hạn kỳ; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức công vụ, năng lực, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ…   

- Tăng cường thanh tra, tự kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về PCTN theo kế hoạch, nhất là ở những lĩnh vực, bộ phận dễ xảy ra hành vi tham nhũng; tăng cường phát hiện hành vi tham nhũng qua công tác giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tham nhũng. Ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo.

- Nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp của các cơ quan hành chính, tư pháp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí. Đồng thời, tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng./.


Ngô Thanh Tâm

VĂN BẢN