Đoàn Thanh tra tỉnh kiểm tra thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng tại Chợ Mới
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 18/9/2020, Đoàn kiểm tra tỉnh do bà Võ Thị Siêu- Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng tại huyện Chợ Mới. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Hồng Viễn- Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cùng các ban ngành liên quan.

Responsive image
 

Dựa trên Đề án tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật PCTN của UBND tỉnh An Giang giai đoạn 2019- 2021, UBND huyện Chợ Mới đã xây dựng và triển khai kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Hầu hết, từng ngành, đơn vị đều quan tâm sâu sát đến công tác PCTN, đã ban hành Kế hoạch thực hiện và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng nhiều hình thức nhằm chuyển biến tích cực trong nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCTN, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng. 

Bên cạnh những ưu điểm mà địa phương đạt được, Tổ Kiểm tra đã đánh một số ngành chưa hoàn thành được các mục tiêu, tiêu chí cụ thể theo yêu cầu; Nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN còn nhiều hạn chế... Đoàn kiểm tra lưu ý, Tuyên truyền pháp luật về PCTN phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai sâu rộng bằng các hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật; Bảo đảm tính khả thi, kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; lồng ghép, phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng./.

Mai Thanh