Bộ Nội vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi "tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Hưởng ứng Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động, Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 457/PC về việc đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên các báo, Cổng/Trang Thông tin điện tử của Bộ để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Theo đó, Cuộc thi được phát động nhằm mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ); nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng.

Responsive image

Mội cuộc họp của Bộ Nội vụ

Cùng với đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Nội dung thi là kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan, nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

Thời gian nhận bài thi tính từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 15/10/2021 (thời gian nhận bài thi được tính theo dấu bưu điện). Trao giải và tổng kết Cuộc thi tháng 12/2021.
                                                                                 

  Quỳnh Hoa
Nguồn noichinh.vn
DT-st

VĂN BẢN