Bộ Thông tin và Truyền Thông: Chú trọng công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực
Trong 9 tháng năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn công tác phòng, chống tiêu cực, lãng phí; triển khai kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, ngày 27/4/2022 định hướng các cơ sở đảng trực thuộc Bộ tập trung phòng, chống tham nhũng đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, đồng thời yêu cầu các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền và quán triệt các chính sách, văn bản quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tới cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức nhiều điểm cầu trực tuyến để cán bộ, đảng viên thuận lợi các buổi báo cáo kết quả nghị quyết Trung ương, Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thông qua các hội nghị để công khai các hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính, ngân sách, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, chế độ chính sách, thu nhập của người lao động và các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các đơn vị có chức năng cấp phép như Cục Báo chí, Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử… đều niêm yết công khai hoặc công khai trên trang thông tin điện tử các biểu mẫu, thủ tục đăng ký cấp phép để các tổ chức, cá nhân thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc.

Công tác cải cách hành chính 9 tháng qua đã đạt được những kết quả khả quan. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính với 06 nội dung chính, gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính… Hiện nay, các thủ tục hành chính đều được đăng công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính và trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Thanh tra Bộ chủ trì công tác rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật để kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập, chồng chéo để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Chính phủ. Thanh tra Bộ đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc rà soát cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, các lĩnh vực khác có liên quan; tập hợp kết quả, báo cáo tới Bộ Tư pháp theo đúng yêu cầu của Chính phủ; tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tại Bộ.

Tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư liên quan đến các lĩnh vực quản lý như: Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với những ngành nghề có điều kiện; việc vi phạm bản quyền phần mềm; giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân; kiểm tra và đánh giá việc bảo vệ dữ liệu; việc cấp phép nhập khẩu đối với văn hóa phẩm không kinh doanh.

Với vai trò quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, Bộ Thông tin và truyền thông đã định hướng công tác thông tin, tuyên truyền và quán triệt tới các cơ quan báo chí, truyền thông từ Trung ương đến cơ sở tích cực tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh, phản ánh các hành vi tiêu cực liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trên khắp cả nước; tăng cường xuất bản tin, bài, ấn phẩm, nêu những tấm gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong 9 tháng năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa pháp hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tuệ Minh

Nguồn: noichinh.vn
DT-st

 

 

 

VĂN BẢN