Khắc phục những vướng mắc về công tác giám định, định giá tài sản trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Sau 10 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, kịp thời, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư; sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm, quyết tâm cao của các Thành viên Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,

Responsive image
 

Ban Chỉ đạo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có việc vượt yêu cầu đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, chỉ đạo khắc phục những vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu phục vụ việc điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Hội nghị về công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo

Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; lập, công bố danh sách tổ chức và người giám định tư pháp theo vụ việc; xây dựng “Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định pháp luật về giám định tư pháp. 

Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức Hội nghị về giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu trong tố tụng hình sự để chỉ đạo xử lý các hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá tài sản tại các bộ, ngành, địa phương (tháng 01/2022); chỉ đạo kiểm tra chuyên đề công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự để xử lý nghiêm đối với các hành vi tiêu cực, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản, từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng, cố tình ban hành kết luận không đúng; chỉ đạo xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch quy định những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định tư pháp trong giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương sớm kết luận giám định, định giá tài sản theo quyết định trưng cầu, yêu cầu của cơ quan điều tra, phục vụ xử lý một số vụ án tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc họp liên ngành các cơ quan Trung ương và địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giám định tư pháp trong một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng. 

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã ban hành nhiều văn bản, chủ trì nhiều cuộc họp liên ngành các cơ quan Trung ương và địa phương để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giám định tư pháp trong một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Do vậy, tiến độ, chất lượng công tác giám định, định giá tài sản trong nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đã được đẩy nhanh, từng bước đáp ứng yêu cầu điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực.  
                                                                                   

Văn Dũng
Nguồn noichinh.vn
DT-st

VĂN BẢN