An Giang: Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng tháng 7/2022
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, tháng 7/2022, các ngành, các cấp đã tổ chức tiếp 617 lượt người, trong đó tiếp dân thường xuyên 453 lượt người, tiếp dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 164 lượt người; Nhận 63 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 05/63 đơn, kết quả giải quyết đã ban hành quyết định giải quyết 05 vụ, chấp hành thời gian giải quyết 05/05 vụ, chưa giải quyết: 58 đơn; Đã giải quyết 01/02 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền cấp huyện.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Đối với công tác thanh tra hành chính, đã tiến hành thực hiện 29 cuộc (19 cuộc kỳ trước chuyển sang và 10 cuộc triển khai trong kỳ), trong đó 27 cuộc theo kế hoạch và 02 cuộc đột xuất. Kết quả, trong kỳ, đã theo dõi, đôn đốc 33 kết luận thanh tra (KLTT) (kỳ trước chuyển sang: 28 KLTT chưa thực hiện hoàn thành và ban hành trong kỳ: 05 KLTT, trong đó có 13 kết luận thanh tra đã thực hiện hoàn thành và 20 kết luận chưa thực hiện hoàn thành. 

Qua thanh tra, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước (NSNN) với số tiền 2.240,95/2.595,87 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế với số tiền 352,99/1.106,72 triệu đồng; kiểm điểm vai trò trách nhiệm 01/09 cá nhân; thực hiện xong 04/04 kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, điều hành; thu hồi nộp NSNN với số tiền 452,61 triệu đồng; xử lý khác về kinh tế với số tiền 753,74 triệu đồng; thu hồi 02 Giấy CNQSDĐ cấp trái pháp luật với diện tích 160 m2 ; kiểm điểm vai trò trách nhiệm 06 tổ chức và 08 cá nhân.

Đối với thanh tra chuyên ngành, đã thực hiện 40 cuộc (trong đó: 07 cuộc triển khai từ kỳ trước chuyển sang, 33 cuộc triển khai trong kỳ), số cuộc theo kế hoạch 36 cuộc, số cuộc đột xuất 04 cuộc. Nội dung thanh tra, kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức; thanh tra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10; an toàn thực phẩm; việc thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng đất bãi bồi; công chứng hộ tịch; công tác quản lý đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn đầu tư duy tu, sửa chữa, làm mới hệ thống công trình thủy lợi; việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp…

Kết quả có 132 cá nhân, tổ chức vi phạm (trong đó: 118 cá nhân; 14 tổ chức); kiến nghị thu hồi về NSNN 6,4 triệu đồng; ban hành 86 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; số tiền xử phạt vi phạm hành chính 813,9 triệu đồng (tổ chức 418,4 triệu đồng, cá nhân 395,5, triệu đồng)…

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, các cấp, ngành và địa phương thường xuyên niêm yết công khai, minh bạch trong hoạt động về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị; dự toán, quyết toán kinh phí, ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, đào tạo, bồi dưỡng; công tác thi đua, khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công khai thủ tục hành chính, quy trình, biểu mẫu, hồ sơ, thời hạn giải quyết công việc có liên quan đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…; công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong tháng tiếp theo, sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ như thanh tra theo kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra đã ban hành; tham gia tiếp công dân, đối thoại khi có yêu cầu của UBND tỉnh, tham mưu giải quyết đơn đang thụ lý và đơn nhận mới; tiếp tục quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí….; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và trong các tầng lớp nhân dân; Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị gắn với thực hiện dân chủ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các hành vi tiêu cực, tham nhũng…/.

HY

Nguồn: BC số 62/BC-TTT ngày 20/7/2022

 

VĂN BẢN