An Giang: Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch về Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Responsive image

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Theo đó, xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, trong đó tăng cường các biện pháp xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc góp phần xây dựng nền hành chính thực sự liêm khiết, minh bạch, phát huy dân chủ, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện nghiêm việc tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng đơn vị, cá nhân thuộc quyền có hành vi sai trái.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17-6-2019 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 618/UBND-ND ngày 09-7-2019 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ gắn với việc thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ”.

Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc để tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp.

                                                                                    Nguyễn Hiên


Nguồn noichinh.vn
DT-st

VĂN BẢN