TIN HOẠT ĐỘNG
PHỐ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
TIN HOẠT ĐỘNG CÁC BỘ NGÀNH
  • Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  (13/10/2021)

    Ngày 7/10, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trang Thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

  • Bộ Y tế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị chống dịch COVID-19  (05/10/2021)

    Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 8151/BYT-TTrB yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

  • Bộ Nội vụ: Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi "tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng  (24/09/2021)

    Hưởng ứng Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ phát động, Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 457/PC về việc đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên các báo, Cổng/Trang Thông tin điện tử của Bộ để các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

HOẠT ĐỘNG CÁC SỞ NGÀNH
TIN HOẠT ĐỘNG
VĂN BẢN