Số văn bản

21/NQ-CP

Trích yếu nội dung

Nghị quyết Ban hành Chiến lược quốc gia phòng , chống tham nhũng đến năm 2020

Ngày ký

May 12, 2009

Cơ quan ban ngành

Chính Phủ

Tài Liệu đính kèm:

Tải về


Các văn bản khác
VĂN BẢN